Mission

Ordo Templi Orientis Sverige är en hierarkisk och religiös medlemsorganisation. Vår mission är att främja doktrinerna och tillämpningen av det filosofiska och religiösa systemet kallat ”Thelema”, med speciell emfas på att kultivera idealen av individuell frihet, självdisciplin, självinsikt, personligt ansvar och universellt systra- och brödraskap. För detta ändamål utför vi sakramentala och initierande riter, erbjuder vägledning och undervisning till våra medlemmar samt organiserar sociala tillställningar.

Vårt mål är att skapa, upprätthålla och främja ett strukturerat samfund av kvinnor och män inom Sverige, som är förenade i sitt accepterande av Thelemas Lag, ett gemensamt intresse för Magi, Yoga och de Hermetiska Vetenskaperna, genom förbindelser av trohet, samarbete, och ömsesidig hjälp, samt motstånd mot tyranni, vidskepelse och förtryck.

Missionssammanfattning

  1. Att förvalta och styra Orden i överensstämmelse med de principer som framläggs i skrifterna av Aleister Crowley och andra historiska ledare av Ordo Templi Orientis, med godkännande och tillåtelse av det internationella högkvarteret av Ordo Templi Orientis, på sådant sätt att det försäkrar dess fortsatta överlevnad och gynnar dess fortsatta tillväxt och framsteg.
  2. Att tillhandahålla fördelar för medlemmarna av Orden, inkluderandes, men inte begränsat till: deltagande i ritualer av sakramental natur; sociala tillställningar; andlig vägledning och medling i konflikter; undervisning i Hermetisk Vetenskap, Yoga, Magi; möjligheter till kreativa uttryck, och utvecklandet av goda sociala och professionella relationer.
  3. Att bevara och befrämja principerna och utövandet av det religiösa, filosofiska och magiska systemet Thelema samt att upphöja principerna om individuell frihet och universellt systra- och brödraskap.
  4. Att bevara och handha böcker, dokument och andra ägodelar av historiskt och praktiskt värde som Ordo Templi Orientis besitter.
  5. Att etablera fysiska aktivitetscentra på orter över hela Sverige.